คำชมเชยจากลูกค้า สภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

27 ต.ค. 2563 | อ่าน 15 ครั้ง

สภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทูลเกล้าฯ ถวาย
“สูจิบัตรการแถลงผลงานโครงการวิจัยนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
สภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มีคำชมเชยถึงทีมประสานงาน และคุณสุนิศา  จรวิเศษ
(ผู้ออกแบบปก – จัดหน้าเนื้อใน)