วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นโรงพิมพ์ที่ผลิตสิ่งพิมพ์ได้หลายหลาย มีคุณภาพมาตรฐานและบริหารที่ลูกค้าพึงพอใจภายใต้ความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐได้ทุกองค์กร โดยยึดถือความสำเร็จร่วมกันระหว่างองค์กร ลูกค้า และบุคลากรเป็นสำคัญ

ภารกิจ (Mission)

  1. เร่งปฏิบัติกระบวนการทำงานภายในองค์กร ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานสู่หลักการบริหารเชิงอุตสากรรม เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในทุกหน่วยงาน เพื่อเป้าหมายสนับสนุนหน่วยงานการตลาด และเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นของโรงพิมพ์
  2. มุ่งสู่ภารกิจเพิ่มยอดขายในเชิงปฏิบัติ ผ่านผู้แทนขาย และกิจกรรมการตลาดต่างๆ
  3. พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจการทำงานของบุคลากรทุกคนในองค์กรอย่างเต็มใจและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร คือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น
  4. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันของบุคลากร เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีความสุข และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
  5. เป็นสถานที่ประศาสน์วิชาความรู้ในภาคปฏิบัติด้านการผลิตสิ่งพิมพ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ค่านิยมองค์กร (Coue Value)
ค่านิยม หมายถึง คุณค่าที่ได้รับความนิยมชมชอบร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ลูกค้าภายนอก คู่ค้า บุคลากรสังคม
ค่านิยมนั้นสามารถสร้างพลังร่วมออกมาให้เห็นและขับเคลื่อนองค์กรให้เกินไปข้างหน้าโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้บริหาร สนับสนุนงานการศึกษาผ่านทางการผลิตงานพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วนั้น ด้วยความมุ่งมั่นรับใช้ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคมอย่างต่อเนื่อง เรายังคงเดินหน้าในการพัฒนางานสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนภายใต้ค่านิยมองค์กร (Core Value) 4Ts ดังนี้

  • Teamwork การทำงานเป็นทีม
  • Together มุ่งไปข้างหน้าด้วยกัน
  • Technician ด้วยความเป็นมืออาชีพในด้านงานพิมพ์
  • Tust ก่อให้เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจระหว่าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยลูกค้าภายนอก คู่ค้า บุคลากรสังคม

ความสำเร็จในอนาคตขององค์กรจะขึ้นอยู่กับพนักงาน โดยมีค่านิยมองค์กรทั้ง 4 ประการ เป็นปรัชญาพื้นฐานในการทำงาน โดยใช้การทำงานเป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำงานอย่างคนรู้จริง มีสาระ มีพลังในการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่ง และเป้นที่ไว้วางใจได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นมิตร หรือความใส่ใจในผู้อื่นอย่างจริงใจ ที่สำคัญคือต้องเป็นผู้กล้า กล้าลงมือทำ มีความคิดสร้างสรรค์และรักเรียนใฝ่รู้ตลอดเวลา

https://drive.google.com/file/d/1f9BOMj8IthB39DfzmlRo08vwjOaniqyn/view?usp=sharing