ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ผู้จัดการ และตัวแทนพนักงานโรงพิมพ์ เข้าร่วมงาน 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

28 มิ.ย. 2562 | อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ ผู้จัดการโรงพิมพ์ และตัวแทนพนักงานโรงพิมพ์  ได้เข้าร่วมงานในวาระครบรอบ  85  ปี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดังกล่าว ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ และโรงพิมพ์ได้รับโอกาสจัดพิมพ์ Annual Report 2019 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
#Thammasat University
#Thammasat Printing House
#Defining The Future