ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น.

25 มิ.ย. 2562 | อ่าน 64 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 84 ท่าน โดยมี ผศ.ดร.โปรดปราน สิริธีรสาสน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ์ ให้เกียรติต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพิมพ์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. วิทยากรผู้บรรยาย หัวข้อ “ระบบกระบวนการพิมพ์ออฟเซตและดิจิทัล” โดย คุณพิษณุ นภากร รองผู้จัดการ