เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งาน ประเภทเศษกระดาษ

06 ธ.ค. 2561 | อ่าน 125 ครั้ง

ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งาน
ประเภทเศษกระดาษ 
– โดยจะทำการะประมูลด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาในวันที่ 
12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเปิดซองใน
วันเดียวกัน เวลา 11.00 น.
– ผู้สนในให้สอบถามขอรายละเอียดได้ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาทำการ สอบถามทางโทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2205 คุณกัลยา แจ้งมณี