เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ โดยจะทำการประมูลด้วย ระหว่างวันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2562 ในเวลาทำการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-5643105 ต่อ 2206 , 2236

12 มิ.ย. 2562 | อ่าน 92 ครั้ง
ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ โดยจะทำการประมูล
1) วิธียื่นซองเสนอราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้
2) ผู้สนใจให้สอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2562 ในเวลาทำการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-5643105 ต่อ 2206 (คุณสุพจน์ กุลบุตร) , 2236 (คุณกัลยา นิลพันธุ์)