โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

21 ก.ย. 2562 | อ่าน 44 ครั้ง

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบประกาศนียบัตร
“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562
จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงพิมพ์ฯ อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงาน รวมทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทำให้โรงพิมพ์ฯ ตื่นตัวในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ