“โครงการรักษ์โลกผ่านสิ่งพิมพ์กับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

30 พ.ย. 2561 | อ่าน 80 ครั้ง

คณะที่เข้าร่วม “โครงการรักษ์โลกผ่านสิ่งพิมพ์กับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
#โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#Carbon Footprint Service

– วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 ได้ทำการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 647 กรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อเล่ม

– หนังสือกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย ได้ทำการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 362 กรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อเล่ม

– หนังสือการเร่งปฏิกิริยา : พื้นฐานและการประยุกต์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้ทำการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 362 กรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อเล่ม