เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.

30 เม.ย. 2561 | อ่าน 175 ครั้ง
ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ
ผู้ประมูลเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงพิมพ์
1) ผู้ประมูลจะต้องเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารโรงพิมพ์ฯ ศูนย์รังสิต
     – ยื่นซองเสนอราคาในเวลา 09.00 – 10.30 น. และทางโรงพิมพ์ฯ จะแจ้งผลการเสนอราคาใน
       เวลา  11.00 น.
2) เมื่อผู้ประมูลได้ จะต้องปฏิบัติดังนี้
     – ชำระเงินสดตามจำนวนที่เสนอราคา พร้อมกับรับของในวันที่เปิดประมูล หรือ วางเงินมัดจำ
       จำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ประมูล และให้รับพัสดุครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน
       ทำการ พร้อมชำระเงินสดส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนในวันรับพัสดุครุภัณฑ์
3) โรงพิมพ์ฯ กำหนดราคาขั้นต่ำของการจำหน่ายครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ
ราคากลาง 4,000 บาท
 
ผู้สนใจติดต่อขอดูครุภัณฑ์ได้ที่ อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2205ในวันและเวลาราชการ