โปรดชำระด้วยเช็คขีดคร่อมในนาม
“โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หรือ “Thammasat Printing House”

หากชำระโดยการโอนเงิน ให้เข้าบัญชี
“โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

กรุณา FAX ใบนำฝาก มาที่โทรสาร 0-2564-3119
หรือโทรแจ้ง 0-2564-3104-06 ต่อ 2236,2205,2206 โทรภายใน 1207

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อบัญชี “โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-000153-3
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาคลองหลวง

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี “โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 178-2-82267-1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาท่าเตียน

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-1-01940-6
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาคลองหลวง

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี “โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 222-0-90015-9
ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาธรรมศาสตร์-รังสิต

ธนาคารทหารไทย

ชื่อบัญชี “โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 050-2-19928-4