เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ โดยจะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. และจะเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น.

11 ก.พ. 2564 | อ่าน 61 ครั้ง
ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ
มีความประสงค์จะประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพ และ/หรือมิได้ใช้
งานประเภทเศษกระดาษ โดยจะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.
ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น.
ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้
ผู้สนใจให้สอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลาทำการ
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 02-5643104-6 ต่อ 2212